ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เเละขยะพิษ ณ อบจ.ระยอง


..

          วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ. และคณะ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ศ.อัมพร ธำรงลักษณ์ รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เเละขยะพิษ ณ อบจ.ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี นายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายก อบจ.ระยอง ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ในการนี้ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ เเละขยะพิษของ อบจ.ระยอง รวมทั้งศึกษาระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตาเผาขยะติดเชื้อ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/04XUC1ocKgvmbFO83
วันที่ : ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

..