การประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ขยะพิษ และขยะอุตสาหกรรมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ อปท.


..

          วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. สกถ. ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ขยะพิษ และขยะอุตสาหกรรมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ขยะพิษ และขยะอุตสาหกรรมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/T55zK1aCADKI61gl1
วันที่ : ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

..