การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง เเละงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง เเละงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ๑. การขอโอนเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบเหลือจ่าย) เป็นรายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. การขอโอนเปลี่ยนเเปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. การเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาเเละพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีตามภารกิจเเละอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/cvLk4PmWwxz8zn6n2
วันที่ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

..