การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒


..

          สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจเป็นประธานในพิธีเปิด โดยนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จำนวนรุ่นละ ๒๕๐ คน ซึ่งมี ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร.สกถ. นางแก้วตา เพ็ชรสุกใส และว่าที่ร้อยเอกภูริทัต บริบูรณ์ จาก สกถ. ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/iQHR3iIhHRndFc8Q2
วันที่ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

..