การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ (อรรถไกวัลวที) ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา การกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/HZSkPcfLGCxGYoP88
วันที่ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

..