การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เรื่องเพื่อพิจารณา ๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. การเเก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. การเเก้ไขปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดเเละค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/H8e5cBitrOXZikuz2
วันที่ : ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

..