การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557


IMG_1036

…….เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานการประชุม
…….มีวาระการประชุมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
…….1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่จะจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 18,500 ล้านบาท
…….2. การกำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล และการกำหนดแนวทาง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
…….3. หารือการดำเนินงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติรายได้ อปท. พ.ศ. ….
…….4. หารือการพัฒนางานการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

—————————————————————————————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน ก.ก.ถ.
วันที่ : 20 มิถุนายน 2557
คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://plus.google.com/u/0/photos/106461996397764991173/albums/6026854788245358113