การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที่ ๒


..

          วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย สกถ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีกำหนด ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติกร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีวิทยากรจาก สกถ. สขร. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน และกรมทางหลวงชนบท

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZrNqtsqL0y6VAEh02
วันที่ : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..