การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจรณา เรื่อง ๑) ข้อมูลเงินสะสมของกรุงเทพมหานคร เเละ ๒) ข้อมูลเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/egTKxIN6un4JkWfM2
วันที่ :  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

..