การประชุมกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท. และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


..

          วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท. และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม และ สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/MQ1dZBsKcK1kVYt53
วันที่ :  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

..