การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐


..      

          วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาiประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. เข้าร่วมประชุม และนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
๓. หารือความชอบด้วยด้านกฎหมายของแผนการศึกษาโครงการโลจิสติกส์ทางน้ำของ อบจ. สงขลา
๔ การแก้ไขปัญหาการดำเนินภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้ อปท.
๕. ขอความเห็นชอบให้กำหนดรายการใหม่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
๖. การปรับปรุงโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของ อปท.
๗. ร่าง พ.ร.บ. รายได้ อปท. พ.ศ. ….
๘. การกำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Ju7fixwic4vCgQRA3
วันที่ :  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

..