การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ โดยมี ผช.ปนร. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ. ร่วมเป็นอนุกรรมการ และนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สนผ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง
๑) การถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ ๒) การถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล ๓) การมอบหมายและมอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/lnGo6nR0pTfwNRee2
วันที่ :  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

..