การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่ร่วมประชุม จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๔) กรมศิลปากร ๕) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๗) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๘) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๙) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ ๑๐) กรมบัญชีกลาง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/e23lcbxgcUGbGL9q1
วันที่ :  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

..