การประชุม Symposium “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” ๒๐๑๗


..

          วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สปน. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์กรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุม Symposium “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” ร่วมถอดบทเรียนจาก อปท. ที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี” รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอภาพรวมการตรวจประเมินรางวัลปี ๒๕๖๐ และ ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย “นวัตกรรมท้องถิ่นกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” และการอภิปรายย่อย๔ ห้อง หัวข้อ “เมืองสำหรับอนาคตในมิติต่าง ๆ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย อปท. ส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน ประมาณ ๔๐๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/6jvQuFknwrmzUnPu1
วันที่ :  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

..