การปฏิรูประบบราชการ


logoweb_12

……..แม้จะมีการปฏิรูประบบราชการไทยติดต่อกันมานาน โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ.ร./ สำนักงาน ก.พ. กระทรวง กรม มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการไทย มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปแล้วในหลายมิติอย่างต่อเนื่อง แต่การขับเคลื่อนเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำ ขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาบนความโปร่งใสเป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ มีแผนยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จึงขอให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการการ ๘ มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้
……..๑. การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการให้บริการประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คุณภาพ การให้บริการและเสริมสร้างวัฒนธรรมบริการที่เป็นเลิศ
……..……..– มุ่งการบริการของรัฐสู่ความเป็นเลิศ กระตุ้นจิตสำนักข้าราชการของแผ่นดิน
……..……..– มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ประชาชนใช้บริการ
……..……..– เน้นบริการเชิงรุก/การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
……..……..– ตอบสนองข้อร้องเรียน/ความเดือดร้อนย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ข้าราชการมีความเป็นมืออาชีพ จัดโครงสร้างทันสมัย กะทัดรัด เรียบง่าย คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประหยัด มีคุณค่า และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
……..……..– การจัดโครงสร้างที่ทันสมัย เรียบง่าย คล่องตัว
……..……..– ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานเน้นความคิดสร้างสรรค์
……..……..– ศึกษาวิเคราะห์ให้ได้กรอบการทำงานที่แท้จริงกำหนดขั้นตอนเพื่อประโยชน์ของประชาชน
……..……..– สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
……..๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสิ้นเปลือง มีความคุ้มค่า
……..……..– บูรณาการทำงานร่วมกันกับ ก.พ. ก.พ.ร. สศช. กระทรวง/จังหวัด
……..……..– ประสานประโยชน์ลดขั้นตอนการทำงานร่วมกันภายใต้กรอบความพอเพียง
……..๔. การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ พัฒนาระบบประสานความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
……..……..– พัฒนาระบบการบริหารแบบบูรณาการ
……..……..– ใช้ระบบประสานความร่วมมือระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
……..๕. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองบนความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่นๆ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
……..……..– ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ
……..……..– ถ่ายโอนภารกิจภาครัฐที่ไม่จำเป็นให้ภาคส่วนอื่นๆ
……..๖. การยกระดับความโปร่งใสบนพื้นฐานระเบียบกฎหมายและยึดหลักธรรมาภิบาล
……..……..– ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้
……..……..– ดำเนินยุทธศาสตร์ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล
……..……..– คุมเข้มหัวหน้าส่วนราชการ
……..……..– วางมาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณ
……..……..– ประสาน ป.ป.ช. วางระบบตรวจสอบในภาคราชการอย่างรอบคอบรัดกุม
……..๗. ขยายผลโครงการภายใต้ร่มพระบารมีเดียวกัน
……..๘. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
……..……..– ยกระดับธรรมาภิบาล ภาครัฐมุ่งสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และ
ความเจริญผาสุกของสังคมร่วมกัน
……..เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สปน. จักเป็นองค์กรหลักร่วมกับทุกภาคส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ก้าวไปบนความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน นำพาความเจริญรุ่งเรืองทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยสู่ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้