การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


..

          วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และ สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางกำหนดโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xtaFl5xlmVzi3qdn1
วันที่ :  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

..