สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น


รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างพระราชบัญญัติ

 

 1. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

  –  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  Download

  –  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย  Download

  –  ตารางประเด็นความคิดเห็น  Download

 2. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

  –  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  Download

  –  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย  Download

 3. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเรียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

  –  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  Download

  –  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย  Download

 4. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

  –  รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  Download

  –  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย  Download