การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐


..

          วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมฯ และนายจิรายุ นันท์ธราธร หน.ผต.นร. นายณรงค์ เชื่อบุญช่วย ผช.ปนร. ร่วมเป็นอนุกรรมการและสำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่องการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และมีมติ ดังนี้
๑. นำรายงานผลการศึกษาการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. เสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพื่อรับทราบและให้สำนักงาน ก.ก.ถ. นำไปใช้ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ต่อไป
๒. ให้สำนักงาน ก.ก.ถ. นำเกณฑ์ชี้วัดภารกิจหลักเฉพาะเกณฑ์ชี้วัดขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นเกณฑ์ ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ทั้ง ๕ ประเภทรอบแรกของชุดเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ อปท. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกออกเป็นรูปแบบความร่วมมือ การจัดซื้อจัดจ้าง บทบาทและหน้าที่ของ อปท. พร้อมแนวทางการแก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่ออกมารองรับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผลลัพธ์หรือรูปแบบในการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณากำหนดนโยบายและนำเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลครั้งต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/uwSNLCBw9KUT2U9q2
วันที่ :  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

..