เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ ร่างแผนฯ ๓


เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจ
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐

๑. เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฯ
Download PDF
๒. ร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. … และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓) บทสรุปผู้บริหาร 
Download PDF
๓. ทิศทางการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตาม(ร่าง)แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. … และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
Download PDF
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟังความคิดเห็น
– (ร่าง) พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. 
– กฏหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
– (ร่าง) พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
Download PDF
๕. Thailand ๔.๐ กระจายอำนาจ ๔.๐
Download PDF
๖. (การบรรยายพิเศษ)ร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. …
Download PDF
๗. (การบรรยายพิเศษ)ร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓)
Download PDF
๘. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
Download PDF