การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


..

          วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุม ได้มีการพิจารณา เรื่อง ๑) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และ ๓) การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. จำนวน ๓ ภารกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลการประชุม
          เห็นชอบสรุปผลรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. และให้นำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้นำไปขับเคลื่อนให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/LYkYY3UFlEvSncXn2
วันที่ :  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

..