สรุปการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.


สรุปความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

๑. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
     Download PDF

๒. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
     Download PDF

๓. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
     Download PDF

๔. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
     Download PDF

๕. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
     Download PDF

โดยจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอประกอบการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป