กาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. มอบหมายให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เข้าร่วมประชุมแทน และ ผช.ปนร. รกท. ผอ.สกถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้ ๑) ร่างแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และร่างแผนปฎิบัติการฯ ๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และ ๓) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ผลการประชุม
๑. เห็นชอบร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. และร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยให้คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ก.ถ. ไปพิจารณาทบทวนปรับปรุง
แล้วให้ สปน.นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบตามขั้นตอนต่อไป
๒. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับไป
พิจารณาแก้ไขปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ โดยใช้เงินอุดหนุนเหลือจ่ายที่จัดสรรให้แก่ อปท.
หรือเสนอของบกลางมาดำเนินการสนับสนุนต่อไป
๓. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอโดยกันเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจ ถ่ายโอนที่ อปท. ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังของ อปท. รับข้อสังเกตของ ก.ก.ถ.
รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจาก สปสช. เพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นระบบต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/iSyv8ioD8ocZDSLf6
วันที่ :  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

..