โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. …. และกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และร่าง พ.ร.บ. รายได้ อปท. พ.ศ. ….


..

         

          วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. …. และกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และร่าง พ.ร.บ. รายได้ อปท. พ.ศ. …. โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษ สมชัย ฤชุพันธุ์ นายไฉน ก้อนทอง ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสาวจรูญศรี ชายหาด ผู้แทนกรมสรรพสามิต นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก.ถ. ประกอบด้วย นายมานะ บุญยะโภคา ผอ.สนก.สกถ. นายวิฑูร เอื่ยมโอภาส ผอ.สนผ.สกถ. นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี และนายพณศักร เอี่ยมสุภาษิต ร่วมอภิปรายถึงกฎหมายดังกล่าว ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ๒ ชั้น ๙ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตรากฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ กำหนดไว้ โดยนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เช้าร่วมประชุมนำไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นนี้ เป็นกฎหมายที่หน่วยงานผู้ปฏิบัติและประชาชนเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อปท. โดยกำหนด ระยะเวลาในการรับฟังความเห็น จำนวน ๑ วัน และจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอีก ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ ๓ วันที่   ๔ สิงหาคม   ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๔ วันที่   ๘ สิงหาคม   ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุดรธานี

เอกสารเผยแพร่ :

ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่าง พ.ร.บ. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ (โรงงาน-โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-การจอดรถ)

————————————————-

โดย : ส่วนนิติการ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/OVabbDKrM7RuOyHf2
วันที่ :  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

..