การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๒. ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๓. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๕. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

เอกสารเผยแพร่ :

-ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ร่าง พ.ร.บ. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ (โรงงาน-โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-การจอดรถ)