การประชุม The 2017 UN Public Service Forum and Awards Ceremony ณ The World Forum กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์


..

          วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีและสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมการประชุม The 2017 UN Public Service Forum and Awards Ceremony ณ The World Forum กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. เข้าร่วมการประชุมอภิปราย (Plenary Session) โดยมี H.E. Mr. Ronald Plastek รัฐมนตรีว่าการความมั่นคงภายในและความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กล่าวคำปราศรัย (keynote speech) ในหัวข้อ “How is innovation shaping the government of the future?” และ MR.Thomas Gass ผู้ช่วยเลขาธิการประสานงานด้านนโยบายและภารกิจระหว่างหน่วยงานของ UN DESA รายงานสรุปผลการนำเสนอผลงานในแต่ละสาขาที่ได้รับรางวัล 2017 UNPSA
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. เข้าร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น (Reflection Session) ในหัวข้อ “What is driving innovations in public service?” โดยมี Mr. John-Mary Kauzya ที่ปรึกษาสถาบันการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐและเศรษฐศาสตร์สาธารณะแห่งสหประชาชาติ กล่าวคำปราศรัยและสรุปผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม “บ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม” (Excellence Happy Home Ward)
๑๓.๔๕-๑๕.๓๐ น. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial conversation) ในหัวข้อ “How do we accelerate innovations in public service?” และการลงนาม Declaration of the youth for the future ระหว่าง H.E. Mr. Ronald Plastek รัฐมนตรีว่าการความมั่นคงภายในและความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และตัวแทนเยาวชนของกรุงเฮก
๑๕.๔๕-๑๖.๑๕ น. ขึ้นรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ 2017 UNPSA อันดับที่ ๒ ในสาขาความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์ (Excellence in delivering health services) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จาก MR.Thomas Gass ผู้ช่วยเลขาธิการประสานงานด้านนโยบายและภารกิจระหว่างหน่วยงาน องค์การสหประชาชาติ
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/S4hyiWoev4mzRyNB6
วันที่ :  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

..