กาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐


..

          วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. เข้าร่วมประชุม และ ผอ.สกถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
ผลการประชุม
๑. เห็นชอบในหลักการร่างกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. เพื่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๓. เห็นชอบให้การแพทย์ฉุกเฉินเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
๔. เห็นชอบให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่สันทราย หมู่ ๗ ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ระบบส่งน้ำของ อปท. สามารถดำเนินการและพร้อมให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/gKerGbRS71wYrzJo6
วันที่ :  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

..