พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙


..
. .

 

 

 

……

    

           วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๔๘ แห่ง พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๑๙๒ ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) กล่าวรายงาน ซึ่งรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นรางวัลที่ ก.ก.ถ. มอบให้แก่ อปท. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เข้าสู่การแข่งขันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะของ อปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. อย่างแท้จริง

ภาพผู้เข้ารับรางวัล ทั้ง ๔๘ แห่ง

 

……                ———————————————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740318062794135.1073741870.171992356293378&type=1&l=4385e18ed8
วันที่ :  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

..