การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓          วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำนียบรัฐบาล รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ โดยมี นายวิทูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ๑) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่ค้างชำระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำประกาศ ก.ก.ถ.

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/LD1S18dQLfEaBqi77
วันที่ : วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

..