การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ครั้งที่ ๒          วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเพื่อส่งเสริมผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าวสู่รางวัล (UNPSA) 2021 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าว มีกำหนดระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลงาน รวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิคในการก้าวเข้าสู่รางวัล UNPSA 2021 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการคัดเลือกจาก สปน. จำนวน ๑๐ แห่ง รวมจำนวน ๙๐ คน สำหรับวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายอัตถพงษ์ ฉันทานุมััติ นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ.

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/5ex14TK9BTsx1EHP7
วันที่ : วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

..