การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓          วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายพิชัย ชัยสัมฤทธิ์โชค นวค.นผ.ชพ. สกถ. เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม
– เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงาน ๔ คณะ เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายเงินสะสม การกู้เงิน การประมาณการรายได้ การจัดหารายได้และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับแก้ไขและเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม
– เห็นชอบการศึกษาแนวทางปัญหาการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบฝ่ายเลขานุการประสานขอข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติมจากอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Sbtk6ByxxCT1z7sG9
วันที่ : วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

..