การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓          วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ รวมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อทราบ
รับทราบความคืบหน้าแนวทางการจัดประชุมทางวิชาการ symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบแนวทางและเกณฑ์ชี้วัด และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับสถาบันการศึกษาไปปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะ และนำไปประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
๒. เห็นชอบการเปิดรับสมัครรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/UVYjZ3uCf7BqGoqv6
วันที่ : วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

..