การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓          วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส เป็นอนุกรรมการ และนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม
– เห็นชอบรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้ ให้นำเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
– เห็นชอบรายงานการติดตามผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้ ให้นำเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
– เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/DTTFacWHXGT1TAhf6
วันที่ : วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

..