การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓          วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีศาสตรจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
๒. รายงานการติดตามผลกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. กรอบแนวทางการดำเนินงานการติดตามและประมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/gZoQtcvNue3r4grS8
วันที่ : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

..