การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓          วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.ส่วนนิติการ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. ขอหารือการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่า (มูลค้างคาว) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒. หารือแนวททางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/cqM4KuZ3g3Cu7ZDN9
วันที่ : วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

..