การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


..
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมจะได้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZgSMrCEKB1z2PyoK7
วันที่ : วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

..