การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
          วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิิจารณารายงานผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ที่ประชุมพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/hme4UGASP7jJToj68
วันที่ : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

..