การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
          วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และ น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ
ที่ประชุมได้พิจาณา
๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
๓. แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น ขอความเห็นชอบจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/NSHYu9X1bkhai2Y2A
วันที่ : วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

..