การประชุมหารือเพื่อพิจารณา การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


..
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาการถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 สมาคม โดยมีนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.สกง สกถ. เป็นเลขานุการ
มติที่ประชุม
– ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน อสม. ดังกล่าว โดย สกถ. จะนำเสนอในการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งต่อไป พร้อมข้อคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/iRNHri1PTPLfUEjG8
วันที่ : วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

..