การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓


..
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจราย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ
เรื่องพิจารณา
๑. สรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินนงานของ อปท.ในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง
ในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ
๒. แนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากการบังใช้ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/caxn1HrUhiMAGdf67
วันที่ : วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

..