การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


..
          วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เข้าร่วมประชุม เเละ ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มี
การพิจารณาเรื่อง
๑. การถอดรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกจากรายได้ของ อปท. โดยมอบหมาย สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมระหว่างสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ก.ถ. แล้วเสนอต่อ ก.ก.ถ. เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๒. การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ใน ก.ก.ถ.
๓. ร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) โดยร่างแผนฯ ดังกล่าวจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/r3FwGmnBFpixnBLz6
วันที่ : วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

..