การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓          วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนนายกรัฐมนตรี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายทองสุข ภานุรังกุล เป็นเลขานุการซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง (ร่าง) คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือการถ่ายโอน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการปรับปรุงคู่มือตามความเห็นของคณะทำงาน แล้วให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SPB7nX4qpdvMsz1Q7
วันที่ : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

..