การประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและบุคคลที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. โดยจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/eJD4qouDEuQ8DJ4j6
วันที่ : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

..