การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)          วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและบุคคล ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒะใน ก.ก.ถ.โดยจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ.มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/S5KwVrCVN9UbacLN8
วันที่ : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

..