การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ


..
          นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการเปิดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าวมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม TSIX5 พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยช่วงเช้า เป็นการอภิปาย เรื่อง การกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงินการคลัง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และช่วงบ่าย เป็นการอภิปราย เรื่อง แนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ.ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารอปท. ในพื้นที่ภาคตะวันออกคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ทั้งนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการฯจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/odloc.go.th/photos/pcb.1510066175819316/1510056592486941/?type=3&theater
วันที่ : วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

..