การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จ.ตรัง


..
          วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรังโดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทน ผอ.สกถ. กล่าวต้อนรับ และร่วมอภิปรายเรื่อง การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะและการใช้ประโยชน์ สำหรับช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่องการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำฯ และการใช้ระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อปท. จากจังหวัดตรัง สตูล พังงา กระบี่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน โดยมี นางประภา วงศ์ภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี และนายมาฆะนันท์ สิงหะ เจ้าหน้าที่ สกถ. ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ymSS6mmkjGgRhArZ7
วันที่ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

..