การประชุมเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผน ปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2563


..
          วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอุดร ตันดิสุนทร ผู้ทรงคุณฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. ตามข้อเสนอแนะของสำนักขานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/TD7bjTYDuJf3fRGMA
วันที่ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

..