การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
          วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ
เรื่องพิจารณา
๑. การถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานครตามแผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ขอความเห็นการถ่ายโอนสนามกีฬาจังหวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
๔. การประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการจัดตั้ง / จัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SacHzE7SpVnFVbbK9
วันที่ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

..