ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓


..
          วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรื่องเพื่อพิจารณา
การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กลุ่มที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มที่ ๕ กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/3Agga8YcBZCJZi2G9
วันที่ : วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ


..
          นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการเปิดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าวมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม TSIX5 พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยช่วงเช้า เป็นการอภิปาย เรื่อง การกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงินการคลัง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และช่วงบ่าย เป็นการอภิปราย เรื่อง แนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ.ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารอปท. ในพื้นที่ภาคตะวันออกคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ทั้งนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการฯจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/odloc.go.th/photos/pcb.1510066175819316/1510056592486941/?type=3&theater
วันที่ : วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ จ.ตรัง


..
          วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรังโดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทน ผอ.สกถ. กล่าวต้อนรับ และร่วมอภิปรายเรื่อง การประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะและการใช้ประโยชน์ สำหรับช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่องการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำฯ และการใช้ระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อปท. จากจังหวัดตรัง สตูล พังงา กระบี่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวนประมาณ ๓๐๐ คน โดยมี นางประภา วงศ์ภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี และนายมาฆะนันท์ สิงหะ เจ้าหน้าที่ สกถ. ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ymSS6mmkjGgRhArZ7
วันที่ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

..


การประชุมเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผน ปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 1/2563


..
          วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอุดร ตันดิสุนทร ผู้ทรงคุณฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. ตามข้อเสนอแนะของสำนักขานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/TD7bjTYDuJf3fRGMA
วันที่ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
          วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ
เรื่องพิจารณา
๑. การถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานครตามแผนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ขอความเห็นการถ่ายโอนสนามกีฬาจังหวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การถ่ายโอนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
๔. การประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการการจัดตั้ง / จัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SacHzE7SpVnFVbbK9
วันที่ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

..