ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ โดยมี นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนด ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการนำเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทีมวิทยากรที่เชี่ยวชาญ และระดมความคิดเห็นร่วมกันในการเสนอผลงานที่มีคุณภาพเพื่อขอรับรางวัล UNPSA ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการคัดเลือกจาก สปน. จำนวน ๑๙ แห่ง รวมจำนวน ๑๔๐ คน สำหรับวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมชลประทาน และกรมปศุสัตว์

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/d61XUMkjENbwpV1R2
วันที่ :  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

..


การประชุม Symposium “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” ๒๐๑๗


..

          วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. สปน. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์กรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุม Symposium “ท้องถิ่นไทยกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” ร่วมถอดบทเรียนจาก อปท. ที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี” รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอภาพรวมการตรวจประเมินรางวัลปี ๒๕๖๐ และ ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย “นวัตกรรมท้องถิ่นกับการสร้างเมืองสำหรับอนาคต” และการอภิปรายย่อย๔ ห้อง หัวข้อ “เมืองสำหรับอนาคตในมิติต่าง ๆ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย อปท. ส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และสื่อมวลชน ประมาณ ๔๐๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/6jvQuFknwrmzUnPu1
วันที่ :  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

..


การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐


..

          วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผอ.สกถ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร.สกถ. ร่วมเป็นคณะทำงาน ณ ห้องประชุมธำรงนาวาสวัสดิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังเก่า) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/QGP598e8a0oB0tT52
วันที่ :  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


..

          วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านการกระจายอำนาจ ร่วมเป็นอนุกรรมการ และ สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางกำหนดโครงสร้างและหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xtaFl5xlmVzi3qdn1
วันที่ :  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐


..

          วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ เป็นประธานในการประชุมฯ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/CkFaIHC5dPm37Pwd2
วันที่ :  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

..