ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกคองส่วนท้ิองถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ๑.แผนการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.รายงานการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป่าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/4RXqdRgcr7VhAMCE8
วันที่ : ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนในการดำเนินงานของส่วนราชการ พนักงาน อปท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xRb25ucKwfVeAk8u5
วันที่ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการการาบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการาบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม พลเอก บุญเรือ บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/BuYhY5saY3FTeCHi7
วันที่ : ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒


..

          วันที่พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/7s9TX9SFNa3FySPy9
วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/rXgQSrYEp9VDVQDj7
วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

..


ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด