ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)


..
           วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณา
เรื่อง ร่างการจัดทำการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย และ รพ.สต. โดยกระทรวงสาธารณสุข

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/GL6pxy3nYKbpVUcKA
วันที่ : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


..
           วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
– แนวทางการชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้ลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
– สรุปผลการประเมินเบื้องต้นการเร่งรัดจัดเก็บภาษีรถยนต์ค้างชำระใน อ. เมืองกระบี่
– สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/cxqNWycYCvcJGH7v8
วันที่ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

..


โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒


....….

          วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมซีบรีช จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. หรือผู้แทน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๘๐ โดยช่วงเช้าเป็นการอภิปราย เรื่อง แนวทางการจัดการ อปท. เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้ อปท. เข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติโดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี ปลัด อบต.หนองตาแค้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงบ่าย เป็นการอภิปราย เรื่อง อปท. กับนวัตกรรมภาครัฐ (GovernmentInnovation Lab : Gov lab) ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมี ผต.นร. (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ผชช.สอช. ผอ.ศบช. และ ผอ.สกถ. เป็นผู้ร่วมอภิปราย 

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/AtEkGRdexHbP25ZQ7
วันที่ : ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒


..
           วันอังคารทีี่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นอนุกรรมการ และ นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/DxaCwW2hRr7dMYVSA
วันที่ : ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยกับ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..
           วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมีนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.ส่วนนิติการ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการพิจารณา หารือเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการสาธารณะภายในเขตสนามบิน ขอหารือการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/wtNSYRHPwrs8vSwK7
วันที่ : ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

..