ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมหารือโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสรุปผลการลงพื้นลงของคณะทำงานเตรียมการฯ ทั้ง ๑๐ คณะ เเละหาเเนวทางการเเก้ไขของจังหวัดที่ประสบปัญหาการเข้าดำเนินการขุดลอกหรือก่อสร้างบริเวณลำน้ำ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/aT79Str5437oYuD62
วันที่ : ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตรจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Fhts9FU8F9oFqFio2
วันที่ : ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เรื่องเพื่อพิจารณา ๑. การปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. การเเต่งตั้งคณะอนุกรรมมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. เเผนระยะเวลาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/EZE3KRj0pNZNELNq2
วันที่ : ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เรื่องเพื่อพิจารณา ๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. การเเก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. การเเก้ไขปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดเเละค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/H8e5cBitrOXZikuz2
วันที่ : ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

..


การประชุมและเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์


..

         สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร พิษณุโลก สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ จำนวน ๔๐๐ คน โดยมี นางสาวญาติกา นิธิธีราพร นายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี นายวิทยา โชคเศรษฐกิจ และนายมาฆะนันท์ สิงหะ จากสำนักงาน ก.ก.ถ. ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/V1jeS3j7QmjpRCF72
วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๑

..