ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


..
           วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น 1สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง
๑. รายงานผลการพิจารณา เรื่อง รายงานการศึกษาผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. แจ้งมติและผลการประชุมหารือ และมติคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/XFS1SzSndtQ8sLEz7
วันที่ : ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


..
           วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา
๑. ร่าง พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒. ร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
๓. ร่าง พ.ร.บ. การชลประทานหลวง
๔. ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/5FcXdjAb87SEcdm67
วันที่ : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ที่ในการจัดบริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..
           วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดียว (Monorai)

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/7Sfk6E9nBCGu7QTF7
วันที่ : ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.


..
           วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ที่ค้างชำระ และการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขอัตราภาษีป้ายให้แก่ อปท. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SPt8xtP37fv9UA8C7
วันที่ : ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับฝ่ายเลขานุการทั้ง ๗ คณะ) ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล การบรรยายพิเศษ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน “นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม (self-Reliant Solar Energy Community Nongtatam Subdistrict Administrative Organizations)” ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Award 2019 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดย นายสุุรศักดิ์ เรียงเครือ ร.ปนร. กรอบระยะเวลาและแนวทางการคัดเลือก อปท. ของอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. โดย นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร เกณฑ์ชี้วัดประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์อัชกร วงค์ปรีดี และรองศาสตราจารย์ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/XhNx5ZvfXofFgCJL8
วันที่ : ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

..