ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


..

          วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุม ได้มีการพิจารณา เรื่อง ๑) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค และ ๓) การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. จำนวน ๓ ภารกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลการประชุม
          เห็นชอบสรุปผลรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. และให้นำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการให้นำไปขับเคลื่อนให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/LYkYY3UFlEvSncXn2
วันที่ :  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

..


กาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานกาประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา ก.ก.ถ. มอบหมายให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เข้าร่วมประชุมแทน และ ผช.ปนร. รกท. ผอ.สกถ. (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ดังนี้ ๑) ร่างแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และร่างแผนปฎิบัติการฯ ๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และ ๓) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ผลการประชุม
๑. เห็นชอบร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. และร่างแผนปฏิบัติการฯ โดยให้คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนฯ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ ก.ก.ถ. ไปพิจารณาทบทวนปรับปรุง
แล้วให้ สปน.นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบตามขั้นตอนต่อไป
๒. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับไป
พิจารณาแก้ไขปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ โดยใช้เงินอุดหนุนเหลือจ่ายที่จัดสรรให้แก่ อปท.
หรือเสนอของบกลางมาดำเนินการสนับสนุนต่อไป
๓. เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอโดยกันเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจ ถ่ายโอนที่ อปท. ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังของ อปท. รับข้อสังเกตของ ก.ก.ถ.
รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงจาก สปสช. เพื่อประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นระบบต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/iSyv8ioD8ocZDSLf6
วันที่ :  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

..


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. …. และกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และร่าง พ.ร.บ. รายได้ อปท. พ.ศ. ….


..

         

          วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. …. และกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และร่าง พ.ร.บ. รายได้ อปท. พ.ศ. …. โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษ สมชัย ฤชุพันธุ์ นายไฉน ก้อนทอง ผู้แทนกระทรวงการคลัง นางสาวจรูญศรี ชายหาด ผู้แทนกรมสรรพสามิต นางสาวชลธาร วิศรุตวงศ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ก.ถ. ประกอบด้วย นายมานะ บุญยะโภคา ผอ.สนก.สกถ. นายวิฑูร เอื่ยมโอภาส ผอ.สนผ.สกถ. นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี และนายพณศักร เอี่ยมสุภาษิต ร่วมอภิปรายถึงกฎหมายดังกล่าว ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ๒ ชั้น ๙ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตรากฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ กำหนดไว้ โดยนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้เช้าร่วมประชุมนำไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายดังกล่าว และเพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นนี้ เป็นกฎหมายที่หน่วยงานผู้ปฏิบัติและประชาชนเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐๐ คน ได้แก่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อปท. โดยกำหนด ระยะเวลาในการรับฟังความเห็น จำนวน ๑ วัน และจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอีก ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ ๓ วันที่   ๔ สิงหาคม   ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๔ วันที่   ๘ สิงหาคม   ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุดรธานี

เอกสารเผยแพร่ :

ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่าง พ.ร.บ. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ (โรงงาน-โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-การจอดรถ)

————————————————-

โดย : ส่วนนิติการ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/OVabbDKrM7RuOyHf2
วันที่ :  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

..


การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี


..

          วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผอ.สกถ. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจัดการแสดง จำนวนรวม ๕๐ แห่ง และเจ้าหน้าที่ สกถ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดแสดงนิทรรรศการ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี” กำหนดในการจัดนิทรรศการ ในระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิตริมทางเดินฝั่งสนามเสือป่า

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/ovsrjBHLBTFutFvq9
วันที่ :  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

..


การประชุม The 2017 UN Public Service Forum and Awards Ceremony ณ The World Forum กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์


..

          วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลตำบลเขาพระงามจังหวัดลพบุรีและสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมการประชุม The 2017 UN Public Service Forum and Awards Ceremony ณ The World Forum กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. เข้าร่วมการประชุมอภิปราย (Plenary Session) โดยมี H.E. Mr. Ronald Plastek รัฐมนตรีว่าการความมั่นคงภายในและความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กล่าวคำปราศรัย (keynote speech) ในหัวข้อ “How is innovation shaping the government of the future?” และ MR.Thomas Gass ผู้ช่วยเลขาธิการประสานงานด้านนโยบายและภารกิจระหว่างหน่วยงานของ UN DESA รายงานสรุปผลการนำเสนอผลงานในแต่ละสาขาที่ได้รับรางวัล 2017 UNPSA
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. เข้าร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น (Reflection Session) ในหัวข้อ “What is driving innovations in public service?” โดยมี Mr. John-Mary Kauzya ที่ปรึกษาสถาบันการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐและเศรษฐศาสตร์สาธารณะแห่งสหประชาชาติ กล่าวคำปราศรัยและสรุปผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
๑๑.๓๐-๑๓.๓๐ น. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม “บ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม” (Excellence Happy Home Ward)
๑๓.๔๕-๑๕.๓๐ น. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial conversation) ในหัวข้อ “How do we accelerate innovations in public service?” และการลงนาม Declaration of the youth for the future ระหว่าง H.E. Mr. Ronald Plastek รัฐมนตรีว่าการความมั่นคงภายในและความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และตัวแทนเยาวชนของกรุงเฮก
๑๕.๔๕-๑๖.๑๕ น. ขึ้นรับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ 2017 UNPSA อันดับที่ ๒ ในสาขาความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์ (Excellence in delivering health services) ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จาก MR.Thomas Gass ผู้ช่วยเลขาธิการประสานงานด้านนโยบายและภารกิจระหว่างหน่วยงาน องค์การสหประชาชาติ
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/photos/S4hyiWoev4mzRyNB6
วันที่ :  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

..


ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

              สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                                                       ระเบียบวาระการประชุม

                        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓

                                                                                  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                                        ดาวน์โหลดเอกสาร