ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓


..
          วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนนายกรัฐมนตรี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายทองสุข ภานุรังกุล เป็นเลขานุการซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง (ร่าง) คู่มือการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคู่มือการถ่ายโอน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการปรับปรุงคู่มือตามความเห็นของคณะทำงาน แล้วให้นำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SPB7nX4qpdvMsz1Q7
วันที่ : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

..


การประชุมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)


..
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและบุคคลที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. โดยจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/eJD4qouDEuQ8DJ4j6
วันที่ : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

..


การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)


..
          วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นเลขานุการ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและบุคคล ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒะใน ก.ก.ถ.โดยจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ. ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ.มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/S5KwVrCVN9UbacLN8
วันที่ : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓


..
          วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
เรื่องเพื่อพิจารณา
การหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กลุ่มที่ ๔ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มที่ ๕ กรมท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/3Agga8YcBZCJZi2G9
วันที่ : วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ


..
          นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการเปิดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงิน การคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าวมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม TSIX5 พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยช่วงเช้า เป็นการอภิปาย เรื่อง การกำหนดทิศทางการกระจายอำนาจทางการเงินการคลัง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทศวรรษที่ ๓ และช่วงบ่าย เป็นการอภิปราย เรื่อง แนวทางการบรรเทาผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ก.ถ.ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารอปท. ในพื้นที่ภาคตะวันออกคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ทั้งนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการฯจะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/odloc.go.th/photos/pcb.1510066175819316/1510056592486941/?type=3&theater
วันที่ : วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

..