ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะติดเชื้อและขยะพิษ

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/d9sVNGxcnGiHtHnL9
วันที่ : ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ๑. รายงานผลการตรวจสอบเเละประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษาโครงการ ๒. ขอบเขตการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. เเนวทางกาารคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Ri6HSdgCLfpVmB1i6
วันที่ : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์นันท์วัฒน์ บรมานันท์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา เเก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/WpPvdrhpMQfHZdmw7
วันที่ : ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

..


ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และขยะพิษ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร


..

          วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สกถ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และขยะพิษ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาดูงานระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Fe3q92vsHU9S28i96
วันที่ : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

..


ตรวจติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สกถ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมี รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สกถ. โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งศึกษาระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเตาเผาขยะติดเชื้อ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ruT8uGQ3BcK4UWAy2
วันที่ : ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

..