ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


........

          วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาพผู้เข้ารับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔ แห่ง [Download]

—————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Sw4Fdus2ZzW4BYcP6
วันที่ : ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓          วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีศาสตรจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
๒. รายงานการติดตามผลกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. กรอบแนวทางการดำเนินงานการติดตามและประมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/gZoQtcvNue3r4grS8
วันที่ : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓          วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย โดยมี นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี ผอ.ส่วนนิติการ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. ขอหารือการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเก็บหาของป่า (มูลค้างคาว) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒. หารือแนวททางการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/cqM4KuZ3g3Cu7ZDN9
วันที่ : วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


..
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมจะได้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZgSMrCEKB1z2PyoK7
วันที่ : วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
          วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิิจารณารายงานผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ที่ประชุมพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/hme4UGASP7jJToj68
วันที่ : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

..


ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทรต์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร