ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


..
           วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑. ร่าง พ.ร.บ. การชลประทานหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๒. ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๓. รายงานผลการตรวจสอบกฎหมายที่จะต้องแก้ไขตามแผน
การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ)
– การดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง
– และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/S1ht7q8ED1gnLdmp9
วันที่ : ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมเพื่อเตรียมการโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..
           วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมการโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
– การดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง
– และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้วัดเป็นศูนย์กลาง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/J3nXeGmgJ44HD4j67
วันที่ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


..

           วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
(ร่าง) สรุปข้อมูลพร้อมกับข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของอาสาสมัครเพื่อร่วมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/LKm4sZNnC69nh9dJ6
วันที่ : ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


..

           วันพุธทีี่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอก บุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑. การรวบรวมข้อมูลอาสาสมัครที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองท้้องถิ่นของส่วนราชการที่เกี่ยงข้อง (พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖)
๒. ร่าง สรุปข้อมูลพร้อมกับข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของอาสาสมัครเพื่อร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะแะกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/6JhRhAu3VVwMg5hq5
วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


..

          วันพุธทีี่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง ขอบเขตการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการปรับปรุงองค์ประกอบอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/XT1gZeK6bwVCsKfz9
วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

..


ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                        ระเบียบวาระการประชุม

        คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                             ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

                                                     วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

                                                 ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                                   เอกสารการประชุม ดาวน์โหลด