ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..

          วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑. การประเมินเกณฑ์การชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/oUWJXAvCyxSkVrMd6
วันที่ : ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

..


การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัด ตรัง


..

          วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xLkZGCSqVRApiKFMA
วันที่ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

..


การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัด ภูเก็ต


..

          วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน รุ่นที่ ๑ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประกอบ วงค์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/KkdAPJLqDYXdbd4R6
วันที่ : ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

..


การประชุม Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


..

          วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรุศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้อง Phoenix Ballroom Impact Exhibition Center เมืองทองธานี

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/GvmpDjDRLbbRTbjDA
วันที่ : ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

..


การประชุม ชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


..

          วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/M6iY6vdzYsSw9Aum8
วันที่ : ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

..