ภาพกิจกรรม.

ภาพกิจกรรม

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑) รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
๒) รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของ อปท.
๓) การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ของ อปท.
๔) การสนับสนุน อปท. ในการจ่ายเงินตอบแทนนักบริบาลชุมชนเต็มเวลาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ggusr2nPsMm7tEyz8
วันที่ : ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑. ขอแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ขอถ่ายโอนภารกิจการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัยและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/58d6TgxsGvnA12mY9
วันที่ : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
๒. รายงานปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินระบบประปาหมู่บ้าน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/gjX2CvKJHDTfBgkEA
วันที่ : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

..


การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น


..

          วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๕๐๒ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๒ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง “แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนระบบนักบริบาลชุมชนโดยท้องถิ่น”

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/o45bR1hBzqAs4GS19
วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องพิจารณา ดังนี้
๑) รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) รายงานผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/p8ZpV5ByW8QswvqZ7
วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

..