ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. แนวทางการคัดเลือก อปท. ของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลจูงใจสำหรับ อปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ขอบเขตการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสของ อปท. ในการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/wzVNREUR9yEtTBJ68
วันที่ : วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

..


เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ ร่างแผนฯ ๓


เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.เพื่อรับรองการถ่ายโอนภารกิจ
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐

๑. เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการฯ
Download PDF
๒. ร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. … และร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓) บทสรุปผู้บริหาร 
Download PDF
๓. ทิศทางการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตาม(ร่าง)แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. … และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
Download PDF
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟังความคิดเห็น
– (ร่าง) พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. 
– กฏหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
– (ร่าง) พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
Download PDF
๕. Thailand ๔.๐ กระจายอำนาจ ๔.๐
Download PDF
๖. (การบรรยายพิเศษ)ร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. …
Download PDF
๗. (การบรรยายพิเศษ)ร่างแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ฉบับที่ ๓)
Download PDF
๘. การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
Download PDF


สรุปการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.


สรุปความเห็นผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. และกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

๑. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
     Download PDF

๒. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
     Download PDF

๓. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
     Download PDF

๔. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
     Download PDF

๕. สรุปความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
     Download PDF

โดยจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอประกอบการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป


วีดีทัศน์นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี”


 


การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑. ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๒. ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๓. ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

๕. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ไฟล์ PDF                แสดงความคิดเห็น

เอกสารเผยแพร่ :

-ร่าง พ.ร.บ. กระจายหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ร่าง พ.ร.บ. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ร่างพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ (โรงงาน-โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-การจอดรถ)