About

Posts by :

การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..
           วันอังคารทีี่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง แนวทางการรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การกำหนดคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้้องถิ่นในแต่ละประเภทรางวัล และกำหนดหลักเกณฑ์คะแนนการประเมินระหว่างบริหารจัดการที่ดี และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/6NGppjKHqhDVaku59
วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นอนุกรรมการ และ สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑.การกำหนดค่าคะแนน (T-Score) และเงินรางวัลสำหรับ อปท. เพื่อรับเงินรางวัลผ่านเกณฑ์ ส่วนที่ ๓ ทั้งประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.ผลการตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใส อปท. ในการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓.ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/WY9AW2ryNJaG8T9f9
วันที่ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒


..
           วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รศ. วีระศักดิ์ เครือทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณกรรมการการกระยอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยมี สกถ.เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ทบทวนข้ออภิปรายของกรรมการการกระจายอำนาจในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง อาสาสมัครในท้องถิ่นของอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/uzppTKaxt29VtmLA6
วันที่ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..
           วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี สกถ.เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑.การจัดทำแผนและขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.การกำหนดหลักเกณฑ์ความพร้อมและกระบวนการการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และมาตรฐานการจัดบริการ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/wM56VWRFXueKN3sBA
วันที่ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒


..
           วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการยพิจารณาเรื่อง ขอเสนอวาระเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอเสนอวาระเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนด้านการเจาะบ่อน้ำบาดาล ในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร และการจัดหาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/whJqFetgQwgGkLTb6
วันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

..


ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญาชาการ ทำเนียบรัฐบาล