About

Posts by :

การประชุมภารกิจป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


..

          วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมภารกิจป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ภารกิจในการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/CWBfZE8CMkX9ZFZw9
วันที่ : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ อาคารสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/YRPsdcvYupFemKEF7
วันที่ : ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น.ศาตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. …. และการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/CJeYTo3yeY2mtmg87
วันที่ : ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..


การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรางวัลลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อซักซ้อมแนวททางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ คณะ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/doCVsEWqsLx4qgqF7
วันที่ : ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

..


การประชุมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีเเห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต.นร. เป็นประธานการประชุมการเตรียมการโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีเเห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปนร. เป็นรองประธาน นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผช.ปนร.รกน.ผต.นร. เป็นเลขานุการ เเละ สกถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ อาคาร สปน. ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง ๑. คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเเละคณะอนุกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีเเห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน ๒. การนำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๓. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต เพื่อประโยชน์เเละความสุขของประชาชน

————————————————-

โดย : ส่วนติดตามและประเมินผล ภาพโดย : ส่วนติดตามและประเมินผล คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/zh2iqDLWk7gfiPZ67
วันที่ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

..