About

Posts by :

การกระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


..

          วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการกระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น แวนด้าแกรนด์ แจงวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวิฑูร เอียมโอภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงานผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จำนวน ๒๕๐ คนการกระชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม่ในการเสนอความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ กำหนดนำความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายอย่างรอบด้านตลอดจนทราบถึงที่มาและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒)

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Jy6dkidqwgbrRrcr6
วันที่ : ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..

          วันพฤหัสบดีทีี่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒ ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุดเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ส.ก.ถ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบดังนี้ การรับสมัครและกำหนดการจัดประชุมชี้แจง การรับสมัครและเกณฑ์ชี้วัดในการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และความก้าวหน้าในการถอดบทเรียนผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกำหนดการจัด Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานภายใต้ชื่อ “นวัตกรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/1fB6ErKKJTvi8R5b7
วันที่ : ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..

          วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วััดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/nUW7iQjgBUKf1bN28
วันที่ : ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..

          วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การถ่ายโอนภารกิจศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน (๑๖๖๙) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/UuFB8vso9NRMh7X86
วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


..

          วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอุดร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเเผนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละเเผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เรื่องพิจารณา
๑. การถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล
๒. การถ่ายโอนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
๓. ขอเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร)
๔. การถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่ อปท.
๕. การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท.

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/gZwaP9cdzgEdcuKX7
วันที่ : ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

..


ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จำนวน ๑๐ ฉบับ 

                                                                     ร่วมแสดงความคิดเห็น