About

Posts by :

โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา


..
           วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ ๓) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อปท. ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. หรือผู้แทน กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๔๐๐ คน โดยช่วงเช้า เป็นการอภิปรายเรื่อง แนวทางการจัดการ อปท. เพื่อให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี และการผลักดันให้ อปท. เข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ โดย ร.ปนร. พร้อมด้วยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ปลัดเทศบาล ต. เขาพระงาม จ.ลพบุรี ปลัด อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายเรื่อง อปท. กับนวัตกรรมภาครัฐ (GOV lab)ในการให้บริการสาธารณะ และการแก้ไขปัญหารความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมี ผช.ผต.นร. ผชช.สอช. ผอ.ศบช. และ ผอ.สกถ. เป็นผู้ร่วมอภิปราย

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/tC8xJ674q9sXgY8Y9
วันที่ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ ๒


..
           วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2020 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้kกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลงานรวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิคในการก้าวเข้าสู่รางวัล UNPSA 2020 ตลอดจนgพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับการคัดเลือกจาก สปน. จำนวน ๑๑ แห่ง รวมจำนวน ๙๐ คน โดยวิทยากรการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมััติ นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ.

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/1c1YH1kbcadmPebU6
วันที่ : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 8/2562


..
           วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครื่อ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นอนุกรรมการ และนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง รายงานการประเมิ่นผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/v31CbzhU1hE873is6
วันที่ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..
           วันพฤหัสที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เข้าร่วมประชุม และนางสาวพิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงิน การคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องเพื่อพิจารณา
๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ค้างชำระ
๒. การเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา และแผนการดำเนินการในระยะต่อไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/89Kbe2FWQ37n6U5G9
วันที่ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

..


พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


........

          วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพผู้เข้ารับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓ แห่ง ดูรูปภาพ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Sw4Fdus2ZzW4BYcP6
วันที่ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

..