About

Posts by :

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..

          วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี สกถ. มีเป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุม พลเอกชบุญเรือนบัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การรวบข้อมูลอาสาสมัครที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนที่เกี่ยวข้อง

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/tbdabWDVXXNDrnVc8
วันที่ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


..

          วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ เป็นประธาน การประชุมหารือ เรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/SNEMZdzQmcZ3H7HY7
วันที่ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกถ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเมาท์เทน บีช อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส รกท.ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน อบต.จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบรี และจังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน ๒๐๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/BejjAyX9nniR6Vi29
วันที่ : ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


..

          วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สกถ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายชัยวัฒน์ ภัทรการนต์ ผอ.สบร. กล่าวต้อนรับ ซึ่งการประชุมดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จำนวน ๑๐๕ แห่ง รวมจำนวน ๒๒๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/RWxZnShFPJdMX8zPA
วันที่ : ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร


..

          วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สกถ. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิฑรู เอี่ยมโอภาาส รกท. ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. กล่าวต้อนรับ ผู้ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๕๐ คน

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/cLFSz9KtTBtbrqfe6
วันที่ : ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

..