About

Posts by :

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒


..

          วันที่พุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมเป็นวิทยากร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/7s9TX9SFNa3FySPy9
วันที่ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครของรับรางวัล United Nations Public Servive Awards (UNPSA) ประจำปี 2019 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/rXgQSrYEp9VDVQDj7
วันที่ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

..


การประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)


..

          วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ณ ห่้องประชุม ๑๐๘ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. และได้เลือก นายชัยรัตน์ ทองใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง เป็นผู้เเทนในคณะกรรมการ ก.ก.ถ.

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/yGo1sBssmfiE9Ghp6
วันที่ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ การถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานการติดตามผลและศึกษาการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนตามโครงการถนน ร่วมใจชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/PpFgRTgpDvHKPWQh9
วันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

..


พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


..

          วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน ๔๑ แห่ง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) กล่าวรายงาน ซึ่งรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีเป็นรางวัลที่ ก.ก.ถ. มอบให้แก่ อปท. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เข้าสู่การแข่งขันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันจะส่งผลให้การให้บริการสาธารณะของ อปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. อย่างแท้จริง

ภาพบรรยากาศภายในงานทั้งหมด คลิก


————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/2H1y4E27MFCtXK3k8
วันที่ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

..


ประกาศจากสำนักงาน ก.ก.ถ.

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                                       ประกาศ
            เนื่องจากสำนักงาน ก.ก.ถ. ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวไปที่กรมประชาสัมพันธ์ 
                                           หากต้องติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ : 02-614-1456  แฟกซ์ : 02-614-1457

                                                                  ระเบียบวาระการประชุม

                                  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                                                         ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

                                                       วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

                                          ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตักบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

                                                               วาระการประชุม ดาวน์โหลด