About

Posts by :

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


..
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญเรือน บัวจรูญ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมจะได้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณต่อไป

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZgSMrCEKB1z2PyoK7
วันที่ : วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
          วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางประภา วงศ์วิภูษณะ ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล สกถ. เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิิจารณารายงานผลการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล ที่ประชุมพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องมีการบริหารจัดการต่อไปในอนาคต

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/hme4UGASP7jJToj68
วันที่ : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


..
          วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. อนุกรรมการ และ น.ส.พิมพ์นารา บัวเกิด ผอ.ส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง สกถ. เป็นเลขานุการ
ที่ประชุมได้พิจาณา
๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
๓. แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนถิ่น ขอความเห็นชอบจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/NSHYu9X1bkhai2Y2A
วันที่ : วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓


..
          วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นอนุกรรมการ และนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นเลขานุการ

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/irwxdGJLVF9pQ6JW7
วันที่ : วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

..


การประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น          วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยมี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและร่วมนำเสนอทิศทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ้นเซลหลานหลวง กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีในระดับท้องถิ่นใน 3 ประเภทที่สำคัญในเบื้องต้น ได้แก่ 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2. ภาษีป้าย และ 3.ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม

————————————————-

โดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ ภาพโดย : ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xvCXFbadmaMKtN9L9
วันที่ : วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

..