About

Posts by :

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี สกถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมพลเอกบุญเรือน บัวจรูญ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ๒ เรื่อง ได้เเก่ ๑) หารือความชอบด้วยกฎหมายของการเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “สมิหลา – ช้าง เอเชี่ยนบีช วอลเลย์บอลทัวร์” เเละ ๒) หารืออำนาจเเละหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการส่งเสริมกีฬาตามมาตรา ๑๗ (๑๘) เเห่งพระราชบัญญัติกำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/McrDfASuv1MKR2JJ2
วันที่ : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓


..

          วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สปน. โดย สกถ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีกำหนด ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติกร เเละบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีวิทยากรจาก สกถ. สขร. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมที่ดิน เเละกรมทางหลวงชนบท

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/XMdGHn6oYXwZJgZg2
วันที่ : ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..


การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑


..

          วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย เข้าร่วมพิธีฯ และมีนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมฯ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานคร

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/kla6oMKFuGO40OVG3
วันที่ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..


การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑


..

          วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามเเละประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมประยูร ภมรมนตรี ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจรณา เรื่อง ๑) เเนวทางการเเก้ไขปัญหาประเด็นภารกิจที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละ ๒) การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/JoPpAC7KOEgI6lZg2
วันที่ : ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้เเก่บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครังที่ ๒


..

          วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย สกถ. จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีกำหนด ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิติกร และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีวิทยากรจาก สกถ. สขร. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมที่ดิน และกรมทางหลวงชนบท

————————————————-

โดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ภาพโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คลิกดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ZrNqtsqL0y6VAEh02
วันที่ : ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

..